ما

ما نسلیـــ هستیمــ کــ بهترینــ حرفــ هایــ زندگیمانــ را نگفتیمــ،تایپــ کردیمــ !!

/ 0 نظر / 17 بازدید