# حرف

ما

ما نسلیـــ هستیمــ کــ بهترینــ حرفــ هایــ زندگیمانــ را نگفتیمــ،تایپــ کردیمــ !!
/ 0 نظر / 31 بازدید