# نت

بهله..

 כوستاטּ یه لحظه כنیایـ نتو بیـ مטּ تصور ڪنین..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   میبین؟اصטּ جذابیتیـ نכاره!!
/ 0 نظر / 18 بازدید