بهله..

 כوستاטּ یه لحظه כنیایـ نتو بیـ مטּ تصور ڪنین.. 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 میبین؟اصטּ جذابیتیـ نכاره!!

/ 0 نظر / 5 بازدید